Regulamin 5 lat

„5 LAT GWARANCJI CANDY”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “ 5 lat gwarancji Candy” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16A, wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod nr KRS 0000141545, NIP 5261049284, regon 011735173, zwaną dalej Organizatorem.
1.2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Promocja rozpoczyna się 15 czerwca 2015 roku i trwa do odwołania jej przez Organizatora.
1.4. Promocja dotyczy wybranych modeli produktów do zabudowy marki Candy zakupionych przez Uczestników Promocji w Studiach Mebli Kuchennych i w sklepach detalicznych oraz pralka z linii Grando Comfort i Grando Vita dostępnych w sklepach detalicznych w okresie trwania Promocji.
1.5. Produkty objęte promocją są wymienione w punkcie 2.2.
1.6. Promocja obsługiwana jest przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
1.7. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Promocji objętej Regulaminem.
1.8. Administratorem danych osobowych jest Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Ul. 17 Stycznia 45A, 02-146 Warszawa . Administrator danych osobowych, powierza firmie INFOTECH DAWID LISIK, ul. Nad Strumykiem 3, 05 – 509 Józefosław, REGON 012913850, NIP: 627-173-78-91 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowana Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
1.9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

§2. ZASADY PROMOCJI
2.1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.2. Produkty objęte promocją:

piekarniki FVET929X, FET629AXL, FPE609A/6WXL, FPE609/6NXL, FPE629A/6WXL, FPE629A/6NXL, FCEK826XL, FCS625WXL, FCS625NXL, FCP625WXL, FCP625NXL, FCP625XL,

piekarniki parowe kompaktowe:  MECS 34TX

urządzenie kompaktowe:  MEC 440TX, MIC 440VTX

płyty gazowe CFX64, CFX75, CVG64STGB, CVG64STGN, CVG75SQGNX, CVG75SQGB, CPG64SQGX, CPG64SGX, CPG75SQGX, CVG64STGB, CVG64STGN,

płyty indukcyjne CIE4630B3, CFI82, CFID36 WIFI, CIB633V4TP,

chłodziarko- zamrażarki CKBF3180E, CKBBF172, CKBBF182,

zmywarki CDIM6766, CDIM 2DS62, CDPM 3T62PRDFX, CDPM 3T62PRDFW, CDP 1LS39W, CDP 1LS39X, CDP 1LS64W, CDPM 3DS62DW, CDPM 3DS62DX, CDP 2L949W, CDP 2L949X 

pralki i pralko-suszarki: GC4 1072D3, GC4 1062D3, GV4 117D3, CS4 1062D3, CS4 1072 D3, CS4 1172, CLT 272L-S, CS 1382D3, GC4 1071D1, CS 1492D3-S, CST 370L, CST 372L, GVS 158TWHC3, CS 1292D3 , CST GP370D, CSS 1292D3-S, CSS4 127T3DR, CSS4 1372D3/1-S, CS3 1162D3, CBWM712D-S, CSS 1382D3-S, CSS 1492D3-S, CLT G370DM-S, CSS4 1382D3/2-S, CVST G372DM, GVS4 137TWHC3-S, GVSW 486T/5, CSW4 465D, CSW 485D-S, GVSW4 465D, CSS 1292D3-S, CSS4 127T3DR, CBWD8514D-S, CSWS 485D/5-S, GVS 138 TC3-S, CSWS40 464TDR, CSS 148T3DR, GVS4 137TWC3, CST G384D, CSW4 364D /2-S, GVS4 117TC3/1-S

 

2.3. Każdy uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do 5 letniej gwarancji jakości piekarników, płyt, zmywarki, chłodziarko- zamrażarki wymienionych w punkcie 2.2, licząc od daty zakupu.

2.4. Uczestnik Promocji, który zakupił produkty wymienione w punkcie 2.2. w trakcie trwania Promocji, ma prawo do bezpłatnego przedłużenia gwarancji do 5 lat, pod warunkiem rejestracji produktów na stronie www.gwarancja.candy.pl zgodnie z postanowieniami §3.
2.5. Uczestnik Promocji ma prawo do korzystania z bezpłatnego usuwania usterek technicznych piekarników, płyt, zmywarki, chłodziarko- zamrażarki, pralki, objętych 5 letnią gwarancją, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 5 lat od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze Vat), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Candy Hoover.
2.6. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z 5 letniej gwarancji jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu produktu wraz z Certyfikatem otrzymanym zwrotnie, po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową www.gwarancja.candy.pl
2.7. Dane dotyczące modelu produktu oraz daty jego zakupu, na obu dokumentach, muszą być zgodne.
2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz za systemy zabezpieczeń (komputera, poczty) w wyniku których Certyfikat nie może zostać poprawnie wygenerowany lub nie może dotrzeć do Klienta.
2.9. Data zakupu produktu podana podczas rejestracji, a w efekcie wygenerowana na Certyfikacie, zostanie zweryfikowana w punkcie serwisowym z dowodem zakupu. Niezgodność tych dat wiąże się z możliwością utraty przedłużonej gwarancji na zakupiony produkt.
2.10. Certyfikat przedłużonej gwarancji podlega weryfikacji przez autoryzowany serwis Candy. W przypadku podejrzeń, co do jego autentyczności autoryzowany serwis Candy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Wystąpienie wątpliwości co do autentyczności może skutkować utratą przedłużonej gwarancji na produkt.
2.11. W przypadku stwierdzenia usterki Organizator, według własnej decyzji: dokona naprawy lub wymiany wadliwego produktu, na nowy egzemplarz tego samego lub, w przypadku niedostępności, innego modelu o specyfikacji nie gorszej niż egzemplarz podlegający wymianie.
2.12. W razie wymiany produktu na nowy pozostaje w mocy termin upływu gwarancji określony w Certyfikacie. 
2.13. Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.14. Gwarancja obejmuje uszkodzenia produktu eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu.
Gwarancja nie obejmuje:
a) Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem innym niż w warunkach gospodarstwa domowego.
b) Uszkodzeń o charakterze mechanicznym, w tym również pokręteł, uchwytów, rusztów.
c) Uszkodzeń będących następstwem stosowania nieprawidłowych środków czyszczących.
d) Uszkodzeń będących następstwem działania czynników zewnętrznych.
e) Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, w szczególności: wykorzystywania do celów innych niż przeznaczony, użytkowania w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi.
f) Uszkodzeń powstałych w wyniku zmian konstrukcyjnych lub przeróbek.
g) Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany serwis.
h) Uszkodzeń będących wynikiem wypadków, zdarzeń naturalnych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, zalania cieczą, pożaru, lub jakiegokolwiek innego powodu będącego wynikiem działania siły wyższej.
i) Uszkodzeń oświetlenia.
j) Uszkodzeń spowodowanych korozją.

2.15. Przedłużona gwarancja jest przypisana do zarejestrowanego modelu płyty/piekarnika/zmywarki/chłodziarko- zamrażarki, pralki na podstawie numeru seryjnego oraz daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu produktu.
2.16. Raz zarejestrowany produkt, w związku z Promocją 5 lat gwarancji, nie podlega ponownej rejestracji.


§3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
3.2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu płyty/piekarnika/zmywarki/chłodziarko- zamrażarki, jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.
3.3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji i uzyskania 5. letniej gwarancji jest dokonanie rejestracji na stronie www.gwarancja.candy.pl nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu urządzenia (daty umieszczonej na dowodzie zakupu).
3.4. Rejestracja do celów Promocji wymaga podania następujących informacji dotyczących Uczestnika Promocji oraz zakupionego urządzenia:
a) Imię i nazwisko
b) Adres zamieszkania
c) Telefon kontaktowy
d) Adres email
e) Data zakupu towaru
f) Model i numer seryjny zakupionego urządzenia
3.5. Po dokonaniu poprawnej rejestracji do Promocji Uczestnik otrzyma zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany podczas rejestracji adres email Certyfikat uprawniający do 5 letniej gwarancji, w postaci dokumentu w formacie pliku PDF. Certyfikat ten wraz z dowodem zakupu jest wymagany przy zgłoszeniu reklamacji w celu skorzystania z objętej gwarancją bezpłatnej naprawy serwisowej.

§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-146, ul. 17 Stycznia 45A.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz do 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.
§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
5.2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.candy.pl; www.gwarancja.candy.pl
5.3. Administratorem danych osobowych jest Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Warszawa02-092, ul. Żwirki i Wigury 16A . Administrator danych osobowych, powierza firmie INFOTECH DAWID LISIK, ul. Nad Strumykiem 3, 05 – 509 Józefosław, REGON 012913850, NIP: 627-173-78-91 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowaną Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
5.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.
5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
5.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.
5.8. Termin zakończenie Promocji zostanie zakomunikowany przez organizatora na stronie internetowej www.gwarancja.candy.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.


CANDY HOOVER POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16A,  Polska Tel.: +4822.4390586; NIP: 526-10-49-284Nr konta: 96 1050 0086 1000 0090 3012 0647 - ING Bank Śląski S.A. Nr KRS: 0000141545 - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Kapitał zakładowy: 500 000 PLN www.candy.pl - e-mail: candy@candy.pl - www.hoover.pl - e-mail:hoover@hoover.pl