Regulamin 5 lat

„5 LAT GWARANCJI CANDY”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “ 5 lat gwarancji Candy” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod nr KRS 0000141545, NIP 5261049284, regon 011735173, zwaną dalej Organizatorem.
1.2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Promocja rozpoczyna się 15 czerwca 2015 roku i trwa do odwołania jej przez Organizatora.
1.4. Promocja dotyczy wybranych modeli produktów do zabudowy marki Candy zakupionych przez Uczestników Promocji w Studiach Mebli Kuchennych i w sklepach detalicznych oraz pralka z linii Grando Comfort i Grando Vita dostępnych w sklepach detalicznych w okresie trwania Promocji.
1.5. Produkty objęte promocją są wymienione w punkcie 2.2.
1.6. Promocja obsługiwana jest przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
1.7. Organizator Promocji jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji.
1.8. Dane Osobowe Uczestników Promocji  w postaci:  imię  i nazwisko, data urodzin, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres email -  będą   przetwarzane   wyłącznie   w   celu   i   zakresie   niezbędnym   dla przeprowadzenia   Promocji,   to   jest   w   celu:    dokonania rejestracji Uczestnika Promocji na stronie Organizatora, wystawienia certyfikatu w Promocji,  skorzystania przez Uczestnika Promocji z uprawnień gwarancyjnych i złożenia reklamacji, weryfikacji   Uczestnika  Promocji w rozpatrywaniu reklamacji, wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Promocji w zakresie przedłużonej gwarancji.
1.9. Podstawą   prawną   przetwarzania   danych   osobowych   Uczestnika Promocji   jest   jego   zgoda. Przystąpienie   do   udziału   w   Konkursie   jest   równoznaczne   z   wyrażeniem   zgody   na przetwarzanie danych osobowych w określnym w Regulaminie zakresie. 1.10. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik Promocji ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Organizatora drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
1.11. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Uczestnika Promocji  w trakcie jej trwania będzie równoznaczne z jego wycofaniem się z Promocji i obliguje Organizatora do niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych Uczestnika Promocji ze wszystkich swoich zasobów.
1.12. Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji przez Organizatora zobowiązań wynikających z Promocji,  Dane Osobowe Uczestnika Promocji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i  numery telefonu kontaktowego mogą być   przekazywane   firmom   kurierskim lub innym podmiotom świadczącym usługi pocztowe w   zakresie  niezbędnym   do   wysyłki naprawionego w związku z reklamacją towaru.
1.13. Organizator informuje o zawarciu umowy powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji z firmą INFOTECH DAWID LISIK, ul. Nad Strumykiem 3, 05 – 509 Józefosław, REGON 012913850, NIP: 627-173-78-91, która to umowa jest niezbędna do wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji. Podmiot, któremu powierzono Dane Osobowe Uczestników Promocji przetwarza dane w imieniu Organizatora jako Administratora Danych osobowych.  Organizator potwierdza, że umowa powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji odpowiada wymagania art.  28 RODO, zaś podmiot, któremu dane zostały powierzone zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę i zasoby środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.
1.14. Dane   Osobowe   Uczestników Promocji  będą   przetwarzane   przez   Organizatora   do   czasu przedawnienia roszczeń  Uczestników Promocji związanych z organizacją Promocji.
1.15. Organizator będzie przechowywał Dane Osobowe Uczestników Promocji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,   zabraniem   przez   osobę   nieuprawnioną,   przetwarzaniem   z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
1.16. Uczestnik Promocji  ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania,   usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przenoszenia   danych.   Wszelką korespondencję   dotyczącą   przetwarzania   danych   osobowych   należy   kierować   do Organizatora na adres: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
1.17. Uczestnik Promocji, którego dane dotyczą może także skorzystać z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§2. ZASADY PROMOCJI
2.1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.2. Produkty objęte promocją

Pralki GSF 1510LWHC3; GV 138TWHC3; GV 1310TWHC3; GV4 137TWHC3; GC4 1072D3; GC4 1062D3; GV4 117D3; GC4 1072D3; GC4 1062D3; GV4 117D3; CS4 1062D3; CS4 1372D3; CS4 1262D3; GVS 138DC3-S; GVS 158TWHC3; CST 372L; CST G370D-S; CS 1292D3; CST GP370D; CSS 1292D3-S; CSS4 127T3DR; CSS4 1372D3/1-S; CS3 1162D3; CBWM712D-S; CSS 1382D3-S; CSS 1492D3-S; CLT G370DM-S; CSS4 1382D3/2-S; CVST G372DM; CST 360L-S; GVS4 137TWHC3-S; GVS 138 TC3-S; CSS 148T3DR-S; GVS4 137TWC3; CST G384D; GVS4 117TC3/1-S; CVST G382DM-S; CS4 1072D3; CS 1382D3; CLT 272L-S; CS4 1172D3; GC4 1071D1; CS 1492D3-S; CST 370L; GVS4 137TWHC3-S; GVF4 137LWHC3-S; GVS44 138TWHC3-S; GVS 158TH3-S; GVS 158TWHC3-S; GVS 159TWHC3-S; GVS 1510TWHC3-S; GVF 1510LWHC3-S;

Pralko-suszarki GVW 5107LWHC; GVW 5117LWHCS; CSW4 465D; GVSW4 465THC/2-S; GVSW4465TWHC/2-S; GVSW45 485TWHC-S; GVSW 585TWHC-S; GVSW 586TWHC-S; GVFW 596TWHC-S; GVFW 4106LWHC-S; GVFW 4128LWHC-S; CSW 485D-S; GVSW4 465D; CBWD8514D-S; CSWS 485D/5-S; GVSW 486T/5-S; CSWS40 464TDR/2-S; CSW4 364D/2-S; CSWS 485TDR/5-S

 

2.3. Każdy uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do 5 letniej gwarancji jakości piekarników, płyt, zmywarki, chłodziarko- zamrażarki wymienionych w punkcie 2.2, licząc od daty zakupu.

2.4. Uczestnik Promocji, który zakupił produkty wymienione w punkcie 2.2. w trakcie trwania Promocji, ma prawo do bezpłatnego przedłużenia gwarancji do 5 lat, pod warunkiem rejestracji produktów na stronie www.gwarancja.candy.pl zgodnie z postanowieniami §3.
2.5. Uczestnik Promocji ma prawo do korzystania z bezpłatnego usuwania usterek technicznych piekarników, płyt, zmywarki, chłodziarko- zamrażarki, pralki, objętych 5 letnią gwarancją, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 5 lat od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze Vat), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych Candy Hoover.
2.6. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z 5 letniej gwarancji jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu produktu wraz z Certyfikatem otrzymanym zwrotnie, po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową www.gwarancja.candy.pl
2.7. Dane dotyczące modelu produktu oraz daty jego zakupu, na obu dokumentach, muszą być zgodne.
2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz za systemy zabezpieczeń (komputera, poczty) w wyniku których Certyfikat nie może zostać poprawnie wygenerowany lub nie może dotrzeć do Klienta.
2.9. Data zakupu produktu podana podczas rejestracji, a w efekcie wygenerowana na Certyfikacie, zostanie zweryfikowana w punkcie serwisowym z dowodem zakupu. Niezgodność tych dat wiąże się z możliwością utraty przedłużonej gwarancji na zakupiony produkt.
2.10. Certyfikat przedłużonej gwarancji podlega weryfikacji przez autoryzowany serwis Candy. W przypadku podejrzeń, co do jego autentyczności autoryzowany serwis Candy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Wystąpienie wątpliwości co do autentyczności może skutkować utratą przedłużonej gwarancji na produkt.
2.11. W przypadku stwierdzenia usterki Organizator, według własnej decyzji: dokona naprawy lub wymiany wadliwego produktu, na nowy egzemplarz tego samego lub, w przypadku niedostępności, innego modelu o specyfikacji nie gorszej niż egzemplarz podlegający wymianie.
2.12. W razie wymiany produktu na nowy pozostaje w mocy termin upływu gwarancji określony w Certyfikacie. 
2.13. Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.14. Gwarancja obejmuje uszkodzenia produktu eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu.
Gwarancja nie obejmuje:
a) Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem innym niż w warunkach gospodarstwa domowego.
b) Uszkodzeń o charakterze mechanicznym, w tym również pokręteł, uchwytów, rusztów.
c) Uszkodzeń będących następstwem stosowania nieprawidłowych środków czyszczących.
d) Uszkodzeń będących następstwem działania czynników zewnętrznych.
e) Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, w szczególności: wykorzystywania do celów innych niż przeznaczony, użytkowania w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi.
f) Uszkodzeń powstałych w wyniku zmian konstrukcyjnych lub przeróbek.
g) Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany serwis.
h) Uszkodzeń będących wynikiem wypadków, zdarzeń naturalnych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, zalania cieczą, pożaru, lub jakiegokolwiek innego powodu będącego wynikiem działania siły wyższej.
i) Uszkodzeń oświetlenia.
j) Uszkodzeń spowodowanych korozją.

2.15. Przedłużona gwarancja jest przypisana do zarejestrowanego modelu płyty/piekarnika/zmywarki/chłodziarko- zamrażarki, pralki na podstawie numeru seryjnego oraz daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu produktu.
2.16. Raz zarejestrowany produkt, w związku z Promocją 5 lat gwarancji, nie podlega ponownej rejestracji.


§3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
3.2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu urządzeń wymienionych w ust. 2.2., jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.
3.3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji i uzyskania 5. letniej gwarancji jest dokonanie rejestracji na stronie www.gwarancja.candy.pl nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu urządzenia (daty umieszczonej na dowodzie zakupu).
3.4. Rejestracja do celów Promocji wymaga podania następujących informacji dotyczących Uczestnika Promocji oraz zakupionego urządzenia:
a) Adres email
b) Data zakupu towaru
c) Model i numer seryjny zakupionego urządzenia
d) Kwota zakupu
e) Miejsce zakupu
3.5. Uczestnik ma dowolność podania następujących informacji:
a) Imię i nazwisko
b) Adres zamieszkania
3.5. Po dokonaniu poprawnej rejestracji do Promocji Uczestnik otrzyma zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany podczas rejestracji adres email Certyfikat uprawniający do 5 letniej gwarancji, w postaci dokumentu w formacie pliku PDF. Certyfikat ten wraz z dowodem zakupu jest wymagany przy zgłoszeniu reklamacji w celu skorzystania z objętej gwarancją bezpłatnej naprawy serwisowej.

§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B,
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz do 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
5.1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
5.2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.candy.pl; www.gwarancja.candy.pl

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
5.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.
5.6. Termin zakończenie Promocji zostanie zakomunikowany przez organizatora na stronie internetowej www.gwarancja.candy.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.


CANDY HOOVER POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B; NIP: 526-10-49-284; Nr konta: 96 1050 0086 1000 0090 3012 0647 - ING Bank Śląski S.A. Nr KRS: 0000141545 - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Kapitał zakładowy: 500 000 PLN www.candy.pl - e-mail: candy@candy.pl - www.hoover.pl - e-mail:hoover@hoover.pl

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„CANDY NAWET 5 LAT OCHRONY SERWISOWEJ”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dla celów realizacji założeń Akcji Promocyjnej  „Przedłużenie gwarancji na produkty Candy do zabudowy” (Promocja) przyjmuje się następujące znaczenie terminów używanych w regulaminie akcji promocyjnej (Regulamin).
 2. Organizator Promocji - Candy Hoover Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod nr KRS 0000141545, NIP 5261049284, regon 011735173
 3. Produkty – oznacza sprzęt AGD do zabudowy, którego producentem jest Organizator Promocji z wyłączeniem lodówki podblatowej BERG - 34901175 BRGFU82.
 4. SMK – Studia Mebli Kuchennych, t.j. podmioty gospodarcze, których oferta obejmuje m.in. projektowanie i wyposażenie (w tym sprzedaż Produktów) mieszkań, w tym kuchni.
 5. Dokument Gwarancyjny – pisemna informacja o warunkach gwarancji udzielanych przez producenta Produktów, która wydawana jest nabywcy Produktów .
 6. Uczestnik Promocji – osoba fizyczna, która nabyła Produkty wraz z meblami od SMK.
 7. Dane osobowe  – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 8.   Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) Rozporządzenia 2016/679;
 9. Certyfikat – potwierdzenie Organizatora Promocji przekazywane Uczestnikowi  pocztą elektroniczną o przedłużeniu okresu gwarancji (ponad okres wynikający z Dokumentu Gwarancyjnego) na Produkty nabyte wraz z meblami od SMK po dokonaniu rejestracji zakupu Produktów.
 10. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Promocja rozpoczyna się 1.01.2020 roku i trwa do odwołania jej przez Organizatora. Termin zakończenia Promocji zostanie zakomunikowany przez Organizatora na stronie  www.gwarancja.candy.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Promocja dotyczy wszystkich urządzeń AGD, których producentem jest Organizator Promocji  o ile urządzenia te nabywane są od Studiów Mebli Kuchennych wraz z meblami znajdującymi się w ofercie tych. Z Promocji wyłączony jest zakup lodówki podblatowej BERG - 34901175 BRGFU82.
 13. Promocja obsługiwana jest przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
 14. Organizator Promocji jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji.
 15. Dane Osobowe Uczestników Promocji  w postaci:  imię  i nazwisko, data urodzin, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres email -  będą   przetwarzane   wyłącznie   w   celu   i   zakresie   niezbędnym   dla przeprowadzenia   Promocji,   to   jest   w   celu:    dokonania rejestracji Uczestnika Promocji na stronie Organizatora, wystawienia certyfikatu w Promocji,  skorzystania przez Uczestnika Promocji z uprawnień gwarancyjnych i złożenia reklamacji, weryfikacji   Uczestnika  Promocji w rozpatrywaniu reklamacji, wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Promocji w zakresie przedłużonej gwarancji.
 16. Podstawą   prawną   przetwarzania   danych   osobowych   Uczestnika Promocji   jest   jego   zgoda. Przystąpienie   do   udziału   w   Konkursie   jest   równoznaczne   z   wyrażeniem   zgody   na przetwarzanie danych osobowych w określnym w Regulaminie zakresie. 1.10. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik Promocji ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Organizatora drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Uczestnika Promocji  w trakcie jej trwania będzie równoznaczne z jego wycofaniem się z Promocji i obliguje Organizatora do niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych Uczestnika Promocji ze wszystkich swoich zasobów.
 18. Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji przez Organizatora zobowiązań wynikających z Promocji,  Dane Osobowe Uczestnika Promocji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i  numery telefonu kontaktowego mogą być   przekazywane   firmom   kurierskim lub innym podmiotom świadczącym usługi pocztowe w   zakresie  niezbędnym   do   wysyłki naprawionego w związku z reklamacją towaru.
 19. Organizator informuje o zawarciu umowy powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji z firmą INFOTECH DAWID LISIK, ul. Nad Strumykiem 3, 05 – 509 Józefosław, REGON 012913850, NIP: 627-173-78-91, która to umowa jest niezbędna do wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji. Podmiot, któremu powierzono Dane Osobowe Uczestników Promocji przetwarza dane w imieniu Organizatora jako Administratora Danych osobowych.  Organizator potwierdza, że umowa powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji odpowiada wymagania art.  28 RODO, zaś podmiot, któremu dane zostały powierzone zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę i zasoby środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.
 20. Dane   Osobowe   Uczestników Promocji  będą   przetwarzane   przez   Organizatora   do   czasu przedawnienia roszczeń  Uczestników Promocji związanych z organizacją Promocji.
 21. Organizator będzie przechowywał Dane Osobowe Uczestników Promocji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,   zabraniem   przez   osobę   nieuprawnioną,   przetwarzaniem   z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 22. Uczestnik Promocji  ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania,   usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przenoszenia   danych.   Wszelką korespondencję   dotyczącą   przetwarzania   danych   osobowych   należy   kierować   do Organizatora na adres: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
 23. Uczestnik Promocji, którego dane dotyczą może także skorzystać z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta, które  zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu od SMK   co najmniej 2 (dwóch)  Produktów wraz z meblami (bez ograniczeń  co do liczby i rodzaju mebli) oferowanymi przez  SMK, a następnie dokonać rejestracji zakupu Produktów wraz z meblami poprzez wypełnienie formularza  zgłoszeniowego dostępnego na stronie www. ( do uzupełnienia)  nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu Produktów  wraz z meblami . Wskazany okres liczy się od daty umieszczonej na dowodzie zakupu.
 3. Dokonując rejestracji zakupu Produktu – Uczestnik Promocji poza formularzem zgłoszeniowym załącza scan albo zdjęcie dowodu zakupu Produktów, tj. paragonu albo faktury.
 4. Rejestracja zakupu Produktów z meblami w ramach  Promocji wymaga podania przez nabywcę następujących informacji dotyczących Uczestnika Promocji oraz zakupionego urządzenia:
  a) Imię i nazwisko
  b) Adres zamieszkania
  c) Telefon kontaktowy
  d) Adres email
  e) Data zakupu Produktów i mebli oraz numer dokumentu potwierdzającego ten zakup
  f) Wskazanie SMK, w którym zakupiono Produkty wraz z meblami

g)  Model i numer seryjny zakupionych Produktów

 1. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz za systemy zabezpieczeń (komputera, poczty) w wyniku których Certyfikat nie może zostać poprawnie wygenerowany lub nie może dotrzeć do Uczestnika Promocji.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji wymienionych w pkt. 3 powyżej w odniesieniu do  informacji określonych w ppkt. e, f i g. W przypadku negatywnej weryfikacji – gwarancja na zakupione Produkty nie podlega przedłużeniu. Weryfikacji może polegać na porównaniu danych dotyczących zakupionych Produktów bezpośrednio z SMK. Weryfikacja nie dotyczy danych określonych w ppkt.  a, b, c, d.
 3. W przypadku gdy weryfikacja nie potwierdzi prawdziwości przekazanych danych – Uczestnik nie uzyskuje uprawnień wynikających z przedłużonej gwarancji. W takiej sytuacji obowiązują warunki gwarancji opisane w Dokumencie Gwarancyjnym.

§ 3.ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Produkty objęte promocją: 

  Piekarnik New Elite FCNE828X WIFI

  Piekarniki z funkcją pary FCTS886X WIFI; FSCTXL815 WIFI; FCPS615X

  Piekarniki z pirolizą FCPK626XL/E; FCPK626W/E; FCPK626N/E

  Piekarniki z czyszczeniem parowym FCP625XL/E; FCP625NXL/E; FCP625WXL/E; FCT615XL; FCT615NXL; FCT615WXL

  Piekarniki Classic FCR 824 BA/E; FCR 824 GH/E

  Płyty indukcyjne 60 cm  CTPJ644MCWIFI; CTP644MC; CTP643C; CIB633V4TP; CTP644C; CIS642MCTT; CI642CTT

  Płyty Ceramiczne 60 cm CH64CCW; CC64CH; CH64CCB

  Płyty Domino CDI30; CDH30

  Płyty gazowe 75 cm szklane CVG74WPW; CVG74WPB

  Płyty gazowe 75 cm stalowe CHG7WLWPX; CHG74WX

  Płyty gazowe 75 cm Classic CHW74WGTGH; CHW74WTX

  Płyty gazowe 60 cm szklane CDK6GF4WEKB; CVG6BR4WPW; CVG6WW; CVG6B

  Płyty gazowe 60 cm stalowe CHG6BRWPX; CHG6BF4WPX; CHG6BRX; CHG6BR4WX; CHW6BR4WX; CHW6BRX; CHG6LX; CHW6LX; CHW6LWW; CHW6LBB

  Płyty gazowe 60 cm Classic CHW6BR4WGTGH; CHW6BR4WGTWA

  Okapy 90 cm CVMA90W; CVMA90N

  Okapy 60 cm CVMA60B; CVMA60N; CBT625/2X; CBT625/2W; CBT625/2B; CBG625/1X; CBG625/1W; CBG625/1N

  Okapy 60 cm Classic CCC60BA; CCC60GH; CCC60X; CCC60W; CCC60N

  Piekarniki mikrofaloweMIC440VTX

  Kuchenki mikrofalowe  MIC25GDFX; MICG25GDFW; MICG25GDFN; MIC20GDFX; MIC20GDFB; MIC20GDFN; MIC20GDFBA; MIC20GDFGH; MIC201EX

  Chłodziarko-zamrażarki Combi  BCBF182N; BCBF174FT

  Lodówki, zamrażarki podblatowe CFU135NE; CRU164NE; CRU160NE

  Chłodziarki do wina CCVB15; CCVB30; CCVB60D

  Zmywarki 60 cm CDIMN 4S622PS; CDIMN 4D622PB; CDIN 4D530PB; CDIMN 2D622PB; CDIMN 2S622PS; CELDIMN 2D620PB; CLVI 2D520PB; CDIN 1L360PB

  Zmywarki 45 cm CDI2T1047; CDI2L1047; CDI2D949

  Suszarka do zabudowy  CBTD 7A1TE-S

  Pralko-suszarkiCBWDS8514TH; CBWD8514D-S

  Pralki CBWMS 914TWH; CBWM814D-S; CBWM712D-S

  Kuchnie wolnostojące Trio 3-w-1 TRIO9501/1W/NG; TRIO9501/1X/NG; TRIO 9503/1 W/U; TRIO 9503/1 X/U

 3. Po dokonaniu poprawnej rejestracji (tj. po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz scanu/zdjęcia dowodu zakupu Produktów)  Uczestnik Promocji otrzyma zwrotnie, nie później niż  w terminie do 14licząc od daty zarejestrowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail -  Certyfikat.
 4.  Certyfikat  wraz z dowodem zakupu Produktów z meblami upoważnia Uczestnika Promocji do realizacji  w każdym punkcie serwisowym Organizatora Promocji (lista punktów serwisowych dostępna na stronie http://www.candy.pl/pl_PL/wsparcie-techniczne) uprawnień gwarancyjnych określonych w Dokumencie Gwarancji przez okres przedłużonej gwarancji.
 5. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni warunki uczestnictwa uzyskuje przedłużenia okresu gwarancyjnego na każdy z Produktów z zachowaniem następujących zasad:

a)                  Zakup 2 Produktów -  przedłużenie okresu gwarancji na każdy z Produktów do 3 lat

b)                  Zakup 3  Produktów - przedłużenie okresu gwarancji na każdy z Produktów do  4 lat

c)                  Zakup 4 i więcej  Produktów - przedłużenie okresu gwarancji na każdy z produktów do  5 lat.

 

§ 4.      ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI UCZESTNIKÓW PROMOCJI

 1. Organizator Promocji jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji, który Przetwarza Dane Osobowe dla potrzeb realizacji Promocji.
 2. Dane Osobowe Uczestników Promocji  wymienione w § 3 pkt. 3 ppkt. a, b, c, d. postaci będą   przetwarzane   wyłącznie   w   celu   i   zakresie   niezbędnym   dla przeprowadzenia   Promocji,   to   jest   w   celu:

a)    dokonania rejestracji Uczestnika Promocji na stronie Organizatora,

b) wystawienia Certyfikatu w Promocji, 

c)przekazania Certyfikatu na adres poczty elektronicznej wskazanej podczas rejestracji zakupu,

d) skorzystania przez Uczestnika Promocji z uprawnień gwarancyjnych i złożenia reklamacji,

e) do wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Promocji w zakresie przedłużonej gwarancji.

 1. Podstawą   prawną   przetwarzania   danych   osobowych   Uczestnika Promocji   jest   jego   zgoda. Przystąpienie   do   udziału   w  Promocji  jest   równoznaczne   z   wyrażeniem   zgody   na przetwarzanie danych osobowych w określnym w Regulaminie zakresie.
 2.   Udzielenie zgody  na zarządzanie Danymi Osobowymi jest dobrowolne, a Uczestnik Promocji ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Organizatora drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Uczestnika Promocji  w trakcie jej trwania będzie równoznaczne z jego wycofaniem się z Promocji i obliguje Organizatora Promocji do niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych Uczestnika Promocji ze wszystkich swoich zasobów.
 4. Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji przez Organizatora zobowiązań wynikających z Promocji,  Dane Osobowe Uczestnika Promocji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i  numery telefonu kontaktowego mogą być   przekazywane:

a)      podmiotom realizujący w imieniu Organizatora naprawy gwarancyjne

b)      firmom   kurierskim lub innym podmiotom świadczącym usługi pocztowe w   zakresie  niezbędnym   do   wysyłki Produktu naprawionego w związku z reklamacją towaru w ramach przedłużonej gwarancji.

 1. W sytuacjach wymienionych w pkt. 6 powyżej Organizator Promocji Organizator może zawrzeć umowę powierzenia Danych Osobowych Uczestników z  firmami  świadczącymi usługi wymienione w pkt a i b.
 2. Podmiot, któremu zostaną powierzono Dane Osobowe Uczestników Promocji będzie przetwarzał dane w imieniu Organizatora jako Administratora Danych osobowych.  Organizator potwierdza, że ewentualna umowa powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji będzie odpowiadała wymaganiom art.  28 RODO, zaś podmiot, któremu dane zostaną powierzone zapewni wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę i zasoby środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.
 3. Dane   Osobowe   Uczestników Promocji  będą   przetwarzane   przez   Organizatora   do   czasu przedawnienia roszczeń  Uczestników Promocji związanych z organizacją Promocji.
 4. Organizator będzie przechowywał Dane Osobowe Uczestników Promocji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,   zabraniem   przez   osobę   nieuprawnioną,   przetwarzaniem   z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Uczestnik Promocji  ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania,   usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   przenoszenia   danych.   Wszelką korespondencję   dotyczącą   przetwarzania   danych   osobowych   należy   kierować   do Organizatora na adres: Al., Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
 6. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania Danych osobowych Uczestnika Promocji, jest on uprawniony z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 § 5.    REKLAMACJE I ROSZCZENIA

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora: Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz po upływie 7 dni po upływie okresu gwarancyjnego (jeżeli zdarzenie skutkujące skorzystaniem z uprawnień gwarancyjnych powstało w okresie gwarancji przedłużonej). O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, jego dane kontaktowe jak również opis stanu faktycznego powodującego konieczność skorzystania z uprawnień gwarancyjnych  i wskazania przyczyny reklamacji.

§5. PO§ 6.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone  Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://gwarancja.candy.pl/
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji oraz do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.
 6. Termin zakończenie Promocji zostanie zakomunikowany przez organizatora na stronie internetowej http://www.candy.pl/pl_PLwww z  14 dniowym wyprzedzeniem.

 

CANDY HOOVER POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, Polska; NIP: 526-10-49-284Nr konta: 96 1050 0086 1000 0090 3012 0647 - ING Bank Śląski S.A. Nr KRS: 0000141545 - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie - Kapitał zakładowy: 500 000 PLN www.candy.pl - e-mail: candy@candy.pl - www.hoover.pl - e-mail:hoover@hoover.pl