Regulamin 10 lat

„10 LAT GWARANCJI NA SILNIK INVERTER CANDY”

                                                                                 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “10 lat gwarancji na silnik INVERTER” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w  Warszawa 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141545, NIP 5261049284, regon 011735173, adres poczty elektronicznej: candy@candy.pl, nr tel.: +48 22 439 05 86, zwaną dalej Organizatorem
 2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 1 grudnia 2015 roku i trwa do odwołania jej przez Organizatora.
 4. Promocja dotyczy pralek i pralko - suszarek marki Candy, zakupionych w okresie trwaniaPromocji.
 5. Promocją objęte są następujące urządzenia: GSF 1510LWHC3; GV 138TWHC3; GV 1310TWHC3;  GV4 137TWHC3; GVW 5107LWHC; GVW 5117LWHCS; GVS4 137TWHC3-S; GVF4 137LWHC3-S; GVS44 138TWHC3-S; GVS 158TH3-S; GVS 158TWHC3-S; GVS 159TWHC3-S; GVS 1510TWHC3-S; GVF 1510LWHC3-S; GVSW4 465THC/2-S; GVSW4465TWHC/2-S; GVSW45 485TWHC-S; GVSW 585TWHC-S; GVSW 586TWHC-S; GVFW 596TWHC-S; GVFW 4106LWHC-S; GVFW 4128LWHC-S.
 6. Promocja obsługiwana jest przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
 7. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Promocji objętej Regulaminem.
 8. Administratorem danych osobowych jest Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Warszawa 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141545 . Administrator danych osobowych, powierza firmie INFOTECH DAWID LISIK, ul. Nad Strumykiem 3, 05 – 509 Józefosław, REGON 012913850, NIP: 627-173-78-91 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizowaną Promocją, w imieniu i na rzecz Organizatora Promocji.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.     

                                  

§2. ZASADY PROMOCJI

 

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Gwarancja w przypadku awarii silnika obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę silnika w okresie 10 lat od daty dokonania zakupu urządzenia. Gwarancja nie obejmuje kosztów dojazdu  i robocizny technika w roku trzecim i latach kolejnych.
 3. Gwarancja nie obejmuje wymiany silnika, którego awaria powstała w wyniku:

a) Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi i przeznaczeniem tego rodzaju urządzenia,

b) Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany serwis.

c) Uszkodzeń będących wynikiem wypadków, zdarzeń naturalnych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, lub jakiegokolwiek innego powodu będącego działaniem siły wyższej.

 1. Gwarancja dotyczy jedynie sprzętu eksploatowanego w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego i obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z 10 letniej gwarancji jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu wraz z Certyfikatem otrzymanym zwrotnie, po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową www.gwarancja.candy.pl Dane dotyczące modelu urządzenia oraz daty jego zakupu, na obu dokumentach, muszą być zgodne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz za systemy zabezpieczeń (komputera, poczty) Uczestnika Promocji, w wyniku których Certyfikat nie może zostać poprawnie wygenerowany lub nie może dotrzeć do Uczestnika Promocji.
 4. Data zakupu podana podczas rejestracji, a w efekcie wygenerowana na Certyfikacie, zostanie zweryfikowana w punkcie serwisowym z dowodem zakupu. Niezgodność tych dat wiąże się z możliwością utraty przedłużonej gwarancji na zakupione urządzenie.
 5. Certyfikat przedłużonej gwarancji podlega weryfikacji przez autoryzowany serwis Candy. W przypadku podejrzeń, co do jego autentyczności autoryzowany serwis Candy ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Wystąpienie wątpliwości co do autentyczności może skutkować utratą przedłużonej gwarancji.
 6. Przedłużona gwarancja jest przypisana do zarejestrowanego modelu urządzenia na podstawie numeru seryjnego oraz daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu.

 

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta  zgodnie z przepisem art. 22 (1) ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121 z późn. zm.), które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Promocji, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 3. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu urządzenia objętego promocją, jako konsument zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.
 1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji i uzyskania 10 - letniej gwarancji na silnik jest dokonanie rejestracji na stronie www.gwarancja.candy.pl  nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu urządzenia (daty umieszczonej na dowodzie zakupu).
 2. Rejestracja do celów Promocji wymaga podania następujących informacji dotyczących Uczestnika Promocji oraz zakupionego urządzenia:

-          Imię i nazwisko

-          Adres zamieszkania

-          Telefon kontaktowy

-          Adres email

-          Data zakupu towaru

-          Model i numer seryjny zakupionego urządzenia

 1. Po dokonaniu poprawnej rejestracji dla celów Promocji Uczestnik otrzyma zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany podczas rejestracji adres email Certyfikat uprawniający do 10 - letniej gwarancji, w postaci dokumentu w formacie pliku PDF. Certyfikat ten wraz z dowodem zakupu jest wymagany przy zgłoszeniu reklamacji w celu skorzystania z objętej gwarancją bezpłatnej naprawy serwisowej.

 

§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA

 

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora:  Candy Hoover Polska Sp. z o.o.,  Warszawa 02-092, ul. Żwirki i Wigury 16 A.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji oraz po upływie 14. dni po upływie okresu gwarancyjnego.  O zachowaniu terminu składania  reklamacji decyduje data   stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.candy.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.